вторник, 14 май 2013 г.

Произход на имената авито/хол, евдо/усия, ефта/лит...


          На 7 февруари 1676 г. в малоазийският гр. Себастия се ражда арменският книжовник Манук Себастаци, който остава известен в историята с духовното си име Мхитар. Той е създател в Италия на арменска католическа конгрегация, на която папата през 1717 г. дава на разположение о. Свети Лазар, намиращ се близо до Венеция.
          Мхитаристите откриват и издават в топография си почти всички арменски летописи на Агатангелос, Тавстос Бузанд, Мовсес Хоренаци, Елише и т.н.
           В конгрегацията разполагат и с различни копия от една Арменска география, която е най-добрата компилация на Географията от ІІ в. от н.е. на Птоломей, арменският вариант е по-пълен като описание на страните, дори от запазеният съкратен конспект на самият Птоломей и е по-подробен текст, от хронографията на Папа Александрийски.
        През 1843 г. мхитаристите издават всички копия на Арменската география, за да се получи прегледна яснота за вариантите.
           Малко преди 1881 г. отец Сукри, член на конгрегацията, открива в библиотеката на мхитаристите във Венеция още един списък на Арменската география, който е много по-различен от останалите. Той е почти два пъти по-голям от вече публикуваните през 1843 г. варианти, освен това в него се дават над 300 нови имена на местности в Предкавказието, Задкавказието и Предна Азия, които липсват в гръцките източници.
               Текста е издаден през 1881 г. във Венеция.
               Աշխարհացույց

           В него има сведения за Кубрат, Аспарух и няколко български имена, като „Купи-Булгар, Дучи-Булгар, Woghchondor  и Чдар-Болкар”.
          Авторът е явно географ от VІІ в. (Анани Ширакаци ?), както предполага руският преводач и коментатор на текста Патканов (1883), който само две години след появата му във Венеция го издава в Русия (Из нового списка географии, приписываемого Моисею Хоренскому //Журнал министерства народного просвещения, Ч. 226.,1883).
      В този текст има и едно съобщение, което пряко засяга въпросите за произхода на народа Авитохол, отбелязан в „Именникът на българските канове” с период от 300 години , т.е. между 165 и 453 г.           "Авитохол", и неговите 300 г., са период от българската история, както обърна внимание още в началото на ХХ в. Златарски...Под името "авитохол" от 165 г. до 465 г. се крие период, който е на сродните с утигурите-българи, кутригурски племена...Всички извори пишат, че утигури и кутригури са едноплеменни и родствени, така че няма как в Именника, да липсват кутригурите...След 465 г. Ирник, третият син на Атила, дава предимство на утигурите-българи и затова е в българската памет, без братята си и без баща си...Последните са вкуп в 300 годишния период на "авитохол"...

          Когато описва Предкавказието, арменският компилатор пише:
          „ Птоломей нарича този остров Грав. Ръкавите на р. Атл (чети: Волга) след острова отново се съединяват и се вливат в Каспийско море, което отделя Сарматия от Скития. Западно от реката, казва Птоломей, живеят Адон (Udon), Алаидон (Olondae), Сондас (Isondae) и Геруа (Gerrus), едноименни на реки, течащи из Кавказ до пределите на Албания.”
          Тази карта на Предкавказието от времето на Птоломей, е използвана от автора на Арменската география (Ашхарацуйц), за да даде и данни от своето време (VІІ в.), които липсват при Птоломей. Той използва същият модел, когато пише, че „Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Огхондор-Блкар - пришълци, и Чдар-Болкар”...се именуват по названието на реки”.
          Следователно горният текст служи като образец на долния, за българите се повествовува в Арменската география от VІІ в., чрез шаблона, по който Птоломей пише за Предкавказието.
            И така, текст „А” служи за шаблон на текст „В”.
          „А”: Птоломей нарича този остров Грав. Ръкавите на р. Атл (чети: Волга) след острова отново се съединяват и се вливат в Каспийско море, което отделя Сарматия от Скития. Западно от реката, казва Птоломей, живеят Адон (Udon), Алаидон (Olondae), Сондас (Isondae) и Геруа (Gerrus), едноименни на реки, течащи из Кавказ до пределите на Албания.”
          „В”: Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Огхондор-Блкар, пришълци, и Чдар-Болкар”... ”се именуват по названието на реки”.

               Да изясним съдържанието на текст „А”.
             Летописецът на Арменската география от VІІ в. вече е казал, че река Ател, както е новото наименование на птоломеевската р. Ра, се влива със седемдесет ръкава в Каспийско море. Обаче до устието на Волга (Ател, Ра) имало огромен остров Грав, както го наричал Птоломей. По него, както става ясно от текст „А”, преминават много от тези ръкави на Волга и в края на острова се събират и се вливат в Каспийско море.
         Този остров, според Гумильов, е бил много голям и той предполага, че е с мащабите на днешна Нидерландия. Между Х в. и ХІІІ в., островът бавно, но сигурно минава под нивото на Каспийско море.
         Западно от устието на Волга, според Птоломей, както пише арменският географ, били народите Адон”, „Алаидон”, „Сондас” и „Геруа.
                Последните два са Гур и Синди, но кои са Адон”, „Алаидон”? В "Арменската география" е изписана р. Балдaн (Вардан), като старото име на Кубан...

              Прави впечатление, че етикона "Адон" от ІІ в. при Птоломей, го и при историка Ариан от ІІ в. от н.е., но като „Евдо//усия.
       Сведението на Ариан от ІІ в. от н.е., се потвърждава от „Именника на българските канове”, където отново е посочен ІІ в. от н.е. (156 г.) за начало на „Авито//хол”.
       Очевидно „хол” в „Авито-хол” и „усия” в Евдо-усия”, са указателни допълнения, където „хол, ол” е „жилища, поселища”, а „усия” е гръцкото „същност”, използвано и за еднородност.
    Причината сведението за „Авито-хол” от „Именника...” и сведението за „Евдо-усия” при Ариан да не са съпоставяни като данни от един и същи ІІ в. за древните българи, е в товаче доскоро се смяташе, че Ариан от ІІ в. от н.е. не е авторът на „Анонимният Перипл на Евксинския Понт”, където е посочена страната „Евдоусия”. Това съчинение се тълкуваше като византийско, т.е. писано след ІV в. от н.е., но проучването от 1987 г. на Агбунов „Античная лоция Черного море” доказа, че е на Ариан.
             В началото на ІІ в. от н. е. римският историк Ариан написва един трактат, известен като „Перипл на Ариан”, който той посвещава и подарява на император Адриан (117 - 138 г. от н. е.).
           През 1987 г. М. В. Агбунов анализира в книгата си „Античная лоция Черного море” познатото анонимно средновековно произведение, известно като „Перипл на Черно море” (Евксинския понт).
          Дотогава в историческата наука се смяташе, както посочихме, че това произведение е на анонимен византийски географ, т. е. писано е след ІV в. от н. е.  Агбунов доказва, че т. нар. „Перипл на Черно море” не е на византийски автор, а е на Ариан от ІІ в. Последният подарява кратка редакция на своя труд на император Адриан, а „Анонимният Перипл на Черно море” е всъщност разширена редакция на същото произведение. „Този текст действително е бил по-късно (т. е. след ІV в. от н. е. - б. м.) в ръцете на византийски географ, но той само е променил стадиите в мили, понеже в негово време не са се ползвали вече стадии, и е превел някои съвременни нему названия. Следователно, ръкописите известни като Перипл на Ариан и Перипл на Анонимен автор, не са две различни произведения, а кратка и разширена редакция на едно и също произведение - Перипл на Ариан”. (Античная лоция Черного море, М., 1987,с.12, с.13).

          Ако това е така, тогава още в началото на ІІ в. Ариан посочва на изток от река Танаис (Дон) една страна „Евдоусия”.

          Ние тук очевидно няма да дадем окончателен отговор на проблемът, но е необходимо да бъдат проучени тези варианти, понеже „Евдо-усия” на Ариан, ако е от ІІ в., тогава сведението в „Именника на българските канове” за „Авито-хол” има паралел в римски първоизвор и дава възможност да се интерпретира, че „Авито-хол”, който в „Именника ...” е „300 години”, не е патроним или някаква библейска личност, а етноним „Адон, Алаидон” (Птоломей от ІІ в., Арменската география от VІІ в.). От своя страна етикона "Уди" ни насочва към териториите на Уди, които на арменски са гавара Утик, където „к“ е арменски суфикс за мн.ч.. Тази територия на местността Уди/Утик съвпадат със земите, които според асирийските клинописи са родината на „страната Гамир“.      
  И.М.Дяконов и С.А.Старостин в свое изследване starling.rinet.ru/Texts/hururt.pdf упоменават на стр. 166, че „названието Уди е получено като рефлекс от Quti“.
           Говорят – пише ал-Бируни през Х в.– че Ной е построил своя ковчег в Куфа и че именно там „закипяла като от пещ[водата]“ (ср. Коран,ХІ,42) и че ковчега се спрял на горите на Джуди.
  В случаят, арабското „дж“ е персоезичното „г“, т.е. Гуди е всъщност името на Гутии (кутии или гутеи, аккад. Kuti-im, Gutebu-um; вавил. Gutu-um, Guti-u; нововавил. Quteu; ассир. Guti).

            Присъствието на кутии около планината Арарат и в територията на Уди е важно и във връзка с произхода на утигурите, които според Прокопий Кесарийски са наследници на кимерийците.


          „Барадж тарих” ни е оставил много оскъдни данни за Атила, но в едно е прецизен извор – Атила от рода Дуло, имал „прозвище Аудан”.       


  Прозвището в хуно-българската именна култура съдържа и етнонимен субстрат.
          Освен това хунски пълководец с прозвище „Улдин” е известен на историите от V в. Зосим и Созомен, още с действията му през 400-та г., когато Улдин обезврежда близо над Дунав при Нове (Свищов) генерал Гайна.
          Йордан (551 г.) пише за народ „ултинзури”, който към 456 г. е най-важният народ под командването на Денгиз, вторият син на Атила, поел властта над хуните след убийството през 455 г. на първородния Елак. Агатий през VІ в. пише, че по времето на император Лъв (457-474) ултинзурите били "най-многобройния хунски народ(История, кн.V, 11).
          Изчезват ли през средата на V в. „ултинзурите” или именно те са народа, получил външното наименование „кутригури”?
 Това са все въпроси, които чакат своя отговор, понеже произходът на кутригурите, преди сведенията за тях от VІ в. на Прокопий Кесарийски, Псевдо-Захарий Ритор, Агатий, Менандър и Теофилакт, не е проучен, а историята на кутритурите е съставна част от ранно-българската история...Дори можем определено са кажем, че именно проучването на историята на кутригурите, които са били най-многобройния хунски народ ултин(зури) до 453 г., е загадката, която се крие под титула „Авитохол” в нашия ценен домашен извор „Именник на българските князе”...
         През Х век византийския император Константин Багрянородни в своя трактат „За устройство на империята” надлежно описва териториите на симпатичните му печенеги, в които вижда евентуални мощни съюзници. Той пише (гл.37), че на запад страната  Пачаникия е на един ден път разстояние от Киевска Рус, на четири дни от Унгария и на половин ден от балканската държава България. Императорът-писател уточнява, че на територията от четирите дни път между Пачаникия и Унгария живеят „ултин, древляни и лензити”...
        Защо и как историческата наука превърна древните "ултин" в руското племе "уличи", е въпрос от архаичната днес пан-славянска доктрина.


         И така, очевидно че имената авито/хол, евдо/усия и ефта/лит имат общ произход, който трябва да търсим в посока на кимерийската история и в посока на задкавказките области на  страната Гамир, чиито поселища там са в земите на древните кутии. 
      Самите неарменски жители в Арменската област Утик, са се самонаричали удини.

        Това са все въпроси, които чакат своето сериозно и задълбочено проучване...
            

8 коментара:

 1. Emil Zahariev Тема Re: KA----BA [re: agrimonia] Отговор на мнението
  Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
  Публикувано 11.08.06 18:44

  Клубове / Наука / Хуманитарни науки / История
  Информация за клуба
  Тема Re: БОЛГЪ+АРИЙ, БОЛГЪ+АРИА- слОвЕнски Верски понят [re: Tyлca]
  Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
  Публикувано 27.06.06 19:06

  Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
  Публикувано 11.06.06 15:03

  14:34 11.06.06

  Клубове / Наука / Хуманитарни науки / История
  Информация за клуба
  Тема Религия и Реч, Време и Народ от Емил Захариев. Темата е видяна: 248

  Публикувано 01.06.06 16:36

  1
  АВИТОХОЛ
  РЕЛИГИЯ И РЕЧЬ, ВРЕМЕ И НАРОДЪ
  ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ
  Частъ I
  + Цельта на този редъ отъ мисли е, да хвърли новъ
  погледъ върху известни факти, отъ историята на древните
  БОЛГЪ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за
  РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГЪ+АРИЙСКИЯТЪ
  НАРОДЪ.
  + Известно е, че Богьтъ на БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ е ТангРА.
  Историческите и археоложки аргументи, въ полза
  на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаилъ
  Посновъ - “История на христианската църква”, който
  цитира Шести Канонъ, приетъ на Първия Вселенски Съборъ
  въ Никея - 325 година следъ Х(О)РИСТА. А Той запо
  чва така : “ДА СЕ СПАЗВАТЪ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ,
  ПРИЕТИ ВЪ ЕГИПЕТЪ...“!? Впоследствие Шести Канонъ
  остава, но текстътъ е промененъ!? За ЕГИПЕТЪ въобще
  не става и дума!? Съ какво е пречилъ ЕГИПЕТЪ, на
  елинските и латински прелати? Ами щелъ е да подскаже
  на верващите читатели, че основите на така нареченото
  “х(о)ристианство”, се намиратъ въ “Египетската Верска
  Доктрина”. Ще се видатъ паралелите между Т/АТЪ+УМЪ
  и Богъ Духъ, РА и Богь Отецъ, Йосифъ и Озирисъ, Изида
  и Дева Мария и ХОРЪ и Х(О)РИСТОСЪ!?
  + Основни понятия, като : РЕ+ЛИГА/религия/,
  КРЪСТЪ+ВА/тсъркъ+ва/, БА/ВА - Душа, КА/КИ/ЧИ -
  жизнена сила/тело/, както и Имената на Основните “Египетски
  Богове”, се използватъ отъ х(о)ристианската цивилизация
  и отъ насъ БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието
  на БОЛГЪ+АРИИТЕ за “убавото мЕсто”, където
  отивать душите на праведниците, се наРИча - РА+Й. Въ
  христианската доктрина, душите на праведниците отивать
  при Богь Отецъ. Отъ което следва, че РА е Името на Богь
  Отецъ. Това понятие използватъ и останалите СлОвенски
  народи. За сведение на туркофилите, турките го произнасятъ
  /ГЬОЗЕЛЪ БАХЧЕ/, което значи /убава градина/.
  + Да се запитаме отъ де идва Т/АНГЪ+РА? Знаятъ се
  подобни названия на Богь, които обхващать обширни географски
  райони, въ почти цЕла Азия, като : Тангра+маню,
  Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също
  подобни топоними - Ангора, Ангара, Анкара(Анкира)!?
  Въ Европа има интересни топоними като ТАТЪ+РА, КАРЪ+
  ПАТИ/хоръ+бати/, Панония.
  + Видно е, че понятието е съставно.
  + Ако разложимъ съчетанието Т/АНГъ+РА, получаваме:
  Т/АНГъ(кхъ)РА, (АНГъ+РА), като последните две, са
  известни понятия отъ Египетскиятъ Пантеонъ на Боговете!(
  1)

  ОтговорИзтриване
 2. Emil Zahariev + Ангь(кхъ) е Панделката на Живота, която държат
  всички Египетски Богове;
  + РА е името на Бога-Слънце.
  + Следователно Т/АНГЪ+РА означава - Животворниятъ
  РА! Същата МАНТЪ+РА, повтаря и попа въ ТСЪРКЪ+
  ВАта - Животворниятъ Богь!
  + Знае се, че БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ отъ всички небесни
  светила най-много са почитали Слънцето/известните
  въпроси до папа Николай, отправени отъ Царъ/КнЕзъ
  Борисъ I /.
  + Ако отидемъ къмъ археоложките данни, колкото и
  оскъдни да са, колкото и оспорвани, като САК+РОвището,
  намерено въ Малая Перешчепина - днешна Южна
  Украйна. Намерено случайно отъ пастирчета, отъ селото
  Малая Перешчепина. На 13 километра отъ градъ Полтава,
  на 11. 06. 1912 година. Огромното количество златни и
  сребърни предмети, предизвикало иманярска треска средъ
  селяните на селото, което било собственостъ на графъ
  Бобрински. Благодарение на графъ Бобрински, предметите
  били събрани и описани, акуратно и професионално.
  + Презъ 70- сетте години на 20-ти векъ отъ САКЪ+РОвището
  се заинтересувалъ широко известниятъ въ науч-
  ните среди Археологъ и Историкъ, професоръ Йоахимъ
  Вернеръ, който е описалъ и изследвалъ и БОЛГЬ+
  АРИЙСКО-то САКЪ+РОвище въвъ ВРАПЪ, АЛБАНИЯ.
  Изключително подробното и професионално изследване
  на САКЪ+РОвището отъ Малая Перешчепина,
  довежда професоръ Й. Вернеръ до Пръстените, намерени
  тамъ, съ Монограмите изписани върху тЕхъ. За раз-
  читането имъ професоръ Й. Вернеръ се обръща къмъ известниятъ
  ономастъ, професоръ Зайбтъ отъ Виена, отъ
  Института по Византология, къмъ виенскиятъ Университетъ.
  За да разберать читателите, кое ме накара да подложа
  на съмнение разчитането на професоръ Зайбтъ, ще
  цитирамъ цЕлата 45-та страница отъ книгата на проф. Й.
  Вернеръ -” Погребалната находка отъ Малая Перешчепина
  и Кубратъ, ханъ на Българите”: “”Гръцките монограми
  на двата пръстена - печата/прил. 32/ биха били също
  така ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ, за отъждествяването
  на хана от Малая Перешчепина и може би дори по-убедителни
  от доказателната стойност на археологическите
  улики, ако можеше да бъдат НЕДВУСМИСЛЕНО РАЗ-
  ЧЕТЕНИ! Четенето на В. Н. Бенешевич и предложението
  на В. Финк, не дадоха ползотворен резултат. Госпожа
  А. Банк ми предостави през юли 1983 г. в Ермитажа восъ
  чни отпечатъци от двата пръстени-печата, чиито снимки/
  прил. 32/ изпратих за експертиза и на д-р В. Зайбт от
  Института за византология към Университета във Виена.
  След завършване на ръкописа си получих в писмо от 17.
  11. 1983 г. следното становище : “Пръстенът с по-простия
  монограм е възможно да е византийско производство,
  докато за другия не бих поддържал същото. По-простия
  монограм би могло да бъде разчетен теоретично БАТРАХОУ,
  но изведената от вътре вероятност и условията, при
  които е открита находката, говорят повече за форми като
  ХОБРАТОУ, ХРОБАТОУ, ХОБУРТ и т. н.. Следователно
  бихме се доближили много до буквени комбинации, доказани
  във връзка с КОБРАТОС/сравни Моравчик/, но само
  с Х вместо К. Откъм монограма не може да се изведе
  улика за точния последователен ред на отделните букви в
  разчитането. Вторият монограм е най-вероятно комбинация
  от индивидуално име и титла на ранг или длъжност.
  Ако приемем тъждествеността на собственика на пръстена
  и следователно същото име, цялостното разчитане на
  ХРОБАТОУ ПАТРИКИУ би било съвсем възможно. При
  2
  АВИТОХОЛ

  ОтговорИзтриване
 3. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Emil Zahariev Тема Re: KA----BA [re: agrimonia] Отговор на мнението
   Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
   Публикувано 11.08.06 18:44

   Клубове / Наука / Хуманитарни науки / История
   Информация за клуба
   Тема Re: БОЛГЪ+АРИЙ, БОЛГЪ+АРИА- слОвЕнски Верски понят [re: Tyлca]
   Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
   Публикувано 27.06.06 19:06

   Автор XOPЪ+БATЪ/XOPЪ+BATЪ (cana sub igo)
   Публикувано 11.06.06 15:03

   14:34 11.06.06

   Клубове / Наука / Хуманитарни науки / История
   Информация за клуба
   Тема Религия и Реч, Време и Народ от Емил Захариев. Темата е видяна: 248

   Публикувано 01.06.06 16:36

   1
   АВИТОХОЛ
   РЕЛИГИЯ И РЕЧЬ, ВРЕМЕ И НАРОДЪ
   ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ
   Частъ I
   + Цельта на този редъ отъ мисли е, да хвърли новъ
   погледъ върху известни факти, отъ историята на древните
   БОЛГЪ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за
   РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГЪ+АРИЙСКИЯТЪ
   НАРОДЪ.
   + Известно е, че Богьтъ на БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ е ТангРА.
   Историческите и археоложки аргументи, въ полза
   на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаилъ
   Посновъ - “История на христианската църква”, който
   цитира Шести Канонъ, приетъ на Първия Вселенски Съборъ
   въ Никея - 325 година следъ Х(О)РИСТА. А Той запо
   чва така : “ДА СЕ СПАЗВАТЪ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ,
   ПРИЕТИ ВЪ ЕГИПЕТЪ...“!? Впоследствие Шести Канонъ
   остава, но текстътъ е промененъ!? За ЕГИПЕТЪ въобще
   не става и дума!? Съ какво е пречилъ ЕГИПЕТЪ, на
   елинските и латински прелати? Ами щелъ е да подскаже
   на верващите читатели, че основите на така нареченото
   “х(о)ристианство”, се намиратъ въ “Египетската Верска
   Доктрина”. Ще се видатъ паралелите между Т/АТЪ+УМЪ
   и Богъ Духъ, РА и Богь Отецъ, Йосифъ и Озирисъ, Изида
   и Дева Мария и ХОРЪ и Х(О)РИСТОСЪ!?
   + Основни понятия, като : РЕ+ЛИГА/религия/,
   КРЪСТЪ+ВА/тсъркъ+ва/, БА/ВА - Душа, КА/КИ/ЧИ -
   жизнена сила/тело/, както и Имената на Основните “Египетски
   Богове”, се използватъ отъ х(о)ристианската цивилизация
   и отъ насъ БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието
   на БОЛГЪ+АРИИТЕ за “убавото мЕсто”, където
   отивать душите на праведниците, се наРИча - РА+Й. Въ
   христианската доктрина, душите на праведниците отивать
   при Богь Отецъ. Отъ което следва, че РА е Името на Богь
   Отецъ. Това понятие използватъ и останалите СлОвенски
   народи. За сведение на туркофилите, турките го произнасятъ
   /ГЬОЗЕЛЪ БАХЧЕ/, което значи /убава градина/.
   + Да се запитаме отъ де идва Т/АНГЪ+РА? Знаятъ се
   подобни названия на Богь, които обхващать обширни географски
   райони, въ почти цЕла Азия, като : Тангра+маню,
   Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също
   подобни топоними - Ангора, Ангара, Анкара(Анкира)!?
   Въ Европа има интересни топоними като ТАТЪ+РА, КАРЪ+
   ПАТИ/хоръ+бати/, Панония.
   + Видно е, че понятието е съставно.
   + Ако разложимъ съчетанието Т/АНГъ+РА, получаваме:
   Т/АНГъ(кхъ)РА, (АНГъ+РА), като последните две, са
   известни понятия отъ Египетскиятъ Пантеонъ на Боговете!(
   1)

   Изтриване
 4. Emil Zahariev 2
  АВИТОХОЛ
  такова тълкуване своеобразната, НЕ СЪВСЕМ ВИЗАНТИЙСКА
  БУКВА на отпечатъка, накрая, вляво, трябва
  да се чете В, а накрая вдясно лигатурата П и К. ДВЕТЕ
  РАЗЧИТАНИЯ БИХ ИСКАЛ ДА ПРЕДЛОЖА КАТО
  ВЪЗМОЖНОСТИ. ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД,
  ЧЕ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ СА ДОШЛИ ДО НАС МНОГО
  МАЛКО ИМЕНА.””
  + В. ЗАЙБТ ПРЕДЛАГА ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ ИЗРИ
  ЧНО КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ.
  + НО НЕЗНАЙНО ЗАЩО, НАШИТЕ ИСТОРИЦИ
  СА ВЪЗПРИЕЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА НА ПРОФЕСОРЪ
  ЗАЙБТЪ ЗА АКСИОМА?!
  + Отъ всичко казано до тукъ следва, че разчитането
  на трите пръстена-печати , направено отъ професоръ Зайбтъ
  и потвърдено от Д. Витановъ, може да бъде оспорено.
  Споредъ мене то може да бъде сведено до:
  1. ХО(У)РБ/ВАТ (ХОР Б/ВАТ) - за първиятъ пръстенъ.
  + ХОР Б/ВАТ - царски титул, указващ божествен произход.
  + Съвременни варианти: ХОРВАТ, ГОРБАТко, ГОРБАТшов
  - лични имена; ХЪРВАТ - национално име.
  2. КО(У)РТ ХО(У)Р Б/ВАТ, (КОРТ ХОР Б/ВАТ) - за
  останалите два пръстена. КОРТ/КУРТ - тогава съдебна
  титла. Въ съвремието - лично име.
  Монограми от златни пръстени-печати открити в гроба
  на Хор Б/ват (Кубрат) в Малая Пересчепина (Украйна).
  + Ако се приеме ХОРБАТ за вэрно, присъствието на
  Соколътъ с усукана въ краката му змия, става съвсемъ
  логично.
  + Соколътъ е символъ на Богь ХОРЪ, а змията - на
  бога на злото СЕТЪ, САТЪ, Сатан (чичото на ХОРЪ).
  Така името на ХОРЪ се свързва съ легендата отъ Египетския
  пантеонъ на Боговете, въ която той побеждава
  чичо си САТЪ - узурпаторъ на царския престол и убиецъ
  на баща му Озирисъ(САКЪ и СОКЪ).
  Двойките Лъвове от същото погребение, които са символ
  на земна сила и плодовитостъ споредъ Египетския
  пантеон на боговете, са царски атрибутни символи.
  От казаното досега следва, че “Именникътъ на БОЛГЪ+
  АРИЙСКИте Канове” е сгрешенъ още при първото
  словосъчетание - Авитохолъ. Следва да се чете:
  1 АВИТЪ (О) ХОР или АВИТ(УС) ХОРЪ, което ще
  рече - праотеца (прародителя) ХОРЪ.
  2 КОРмисошъ или КОРмесий също може да се про-
  чете като ХОРмисошъ, ХОРмесий или ХЕРмесий.
  Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Херосъ
  (Хермесъ), гръцкия Херакълъ и латинския Херкулесъ.
  В средна Азия са известни имената на племената САКи,
  СОГ(К)ДИИ и ХОРезмии. САКъ и СОКъ са египетските
  имена на ОЗИРИСЪ - бащата на ХОРЪ. Имената на племената
  вероятно произлизатъ отъ задължението на групи
  хора да извършват ритуали в честъ на САКъ и СОКъ(ОЗИРИСъ)
  и ХОРЪ.
  В заключение ще си припомним малко БОЛГЪ+
  АРИЙСКА РЕч и ХОРтуване:
  В сила са три основни правила:
  1. Сричките са думи в думите. Пример: Култ+у+Ра
  2. Сричките се произнасят отляво надясно и отдясно
  на ляво и се разместват. Пример: РА-АР; Зора-Роза.
  3. Имената на главните “Египетски” богове са корени
  на думите - срички.
  + РА - РА+й, РАйко(а); боенъ викъ - (у-РА)
  РАть - РАтувамъ;
  РАдость, РАданъ, РАдко(а), РАдетель, РАдее;
  РАста, РАло, РАлчо.
  РЕлигия, РЕчъ, РЕдъ, РОдъ;
  РАйко изгря - народенъ изразъ за изгрева на слънцето.
  + ХОРЪ - ХОРа, които играятъ ХОРа, ХОРтуватъ и
  иматъ видъ знаме ХОРугва ХАРесвамъ, ХАРизвамъ, ХАРтисвамъ,
  ХАРенъ.
  + САКЪ и СОКЪ - САКЪ + РА, Чакъ+Ра, чекръкъ?
  САКЪ+РАленъ(САКЪ+РАлно) - свещенъ, свещенно;
  Тази мантра си е цяла манДра. САКЪ+РОвище,
  САКЪ+РОвенно
  САКамъ - искамъ, СОКЪ - плодовъ;
  САКАР(А) - планина, СОКолъ - птицата симболъ на
  Озирисъ.
  ЦАКо - име, ЦОКо - име;
  САКиРА - бРАдва, (Ц)СОКамъ - за малки деца и животни;
  3
  АВИТОХОЛ

  ОтговорИзтриване
 5. От казаното досега следва, че “Именникътъ на БОЛГЪ+
  АРИЙСКИте Канове” е сгрешенъ още при първото
  словосъчетание - Авитохолъ. Следва да се чете:
  1 АВИТЪ (О) ХОР или АВИТ(УС) ХОРЪ, което ще
  рече - праотеца (прародителя) ХОРЪ.

  ОтговорИзтриване
 6. 3
  АВИТОХОЛ
  3
  АВИТОХОЛ
  САКалиби - обичащите бога САКъ;
  (С)АКинакъ - вид мечъ.
  + БА/ВА (ДУША) - ба+ба, ба+ща, бор+ба, вършит+
  ба, гоз+ба, дел+ба, еж+ба, жерт+ва, косит+ба,
  резит+ба молит+ва, наред+ба, съд+ба и т. н.
  + КА/КИ/ЧИ(жизнена сила, тэло) - ка+ка, май+ка,
  тет+ка, чичо и т. н.
  + Пътятъ за доказване на тези взаимовръзки е дълъгь
  и сложенъ. В случая е по-важно посоката да е вярна.
  Използвана литература:
  1. Луркеръ, Манфредъ. Богове и символи на древен
  Египетъ. (Енциклопедичен справочникъ). 1995 г.
  2. Проф. Вернеръ, Йоахимъ. Погребение Малая Переш
  чепина и Кубрат - хан на Българите. 1988 г.
  3. Костовъ, Георги. Погребението на хан Аспарух в
  светлината на археоложките данни. 1995 г.
  4. Погребенията в Малая Перешчепина и Вознесенка.
  5. Манетонъ. История на Египетъ и генеалогия на
  царете (Хоръ - 300 г.). През Еузебиус и Йосиф Флавий.
  6. Проф. докторъ Ценовъ, Ганчо. Кроватова България.
  1998 г.
  7. Раковски Георги Стойковъ - т.4 оть събр. съч./Анонимната
  Зографска история, открита оть
  Раковски, където Кубрать е споменать неколко пъти
  като ОР+БАТЪ! /
  Дата: 22.02.2000 г.

  ОтговорИзтриване
 7. Интересно и ценно изследване! Също така интересно е, как за 21 години, на никого не му хрумна, че е възможно Авитохол да е истинска личност, живяла действително 300 години и съчетала в себе си КАНАСЮБИГИ И КАНА-БОИЛА КОЛОБЪР!? ..... но всяко изследване е полезно и носи нова информация, както и нови тълкувания на фактите!

  ОтговорИзтриване